Konstruktivismus v praxi vysokých škol
 Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0261
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
English version  

Druhý běh vzdělávacího programu byl zahájen v listopadu 2010. Jeho součástí jsou tři prezenční setkání, on-line kurz a práce na vlastních projektech výuky.

Zájemce o účast v projektu prosíme, aby koordinátorům jednotlivých partnerských institucí zaslali přihlášku.

Zájemci o účast z jiných než partnerských institucí, prosím kontaktujte koordinátorku projektu PhDr. Lucii Rohlíkovou, Ph.D., lrohlik(at)ucv.zcu.cz.

Ke stažení:
Harmonogram realizace projektu


Cíle projektu | Cílová skupina | Přínos projektu |

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu výuky studijních oborů a předmětů nabízených na vysokých školách v souladu s požadavky rozvoje vzdělanostní společnosti prostřednictvím zvýšení pedagogické způsobilosti akademických pracovníků. Dílčí cíle:
1. Realizovat vzdělávací program pro vysokoškolské učitele, který bude iniciovat širší uplatnění pedagogického konstruktivismu ve vysokoškolském vzdělávání a metodicky připraví akademické pracovníky po stránce teoretické i praktické tak, aby:
- povzbuzovali studenty k myšlenkové činnosti pokládáním otevřených otázek a navozováním problémových situací,
- vedli studenty ke zkušenostnímu učení, k aktivní konstrukci poznání,
- podporovali skupinovou práci a vzájemnou diskusi mezi studenty,
- věnovali studentům čas na přemýšlení a vyjádření vlastního názoru,
- podněcovali a akceptovali aktivní roli studentů, samostatnost a iniciativu
2. Vytvořit podmínky pro modernizaci a metodické přepracování konkrétních předmětů vyučovaných účastníky projektu ve smyslu využití pedagogického konstruktivismu, především pak:
- motivovat akademické pracovníky k reflexi a přehodnocení dosavadní metodiky výuky svých předmětů
- poskytnout účastníkům projektu odbornou podporu při metodických úpravách jejich předmětů

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou akademičtí pracovníci na univerzitách a vysokých školách v České republice. Projektu se zúčastní celkem 90 vysokoškolských učitelů ze čtyř partnerských vysokých škol.
Pro praxi vysokých škol v České republice je typické, že většinu akademických pracovníků tvoří odborníci z praxe, logotropové s vynikajícími odbornými znalostmi a zájmem o vědu a obsah výuky nikoli však o metodiku výuky. Pedagogicky vzdělaní učitelé s dobrou metodickou průpravou motivovaní pro využívání moderních interaktivních forem vzdělávání jsou ve výrazné menšině.
Projekt bude velmi vhodný pro učitele bez předchozí pedagogické průpravy a pro začínající učitele na vysoké škole. Jsme si vědomi toho, že zejména v mladých začínajících akademických pracovnících je třeba vzbudit zájem o moderní pedagogické přístupy a zároveň, že to je cílová skupina, která v začátku své pedagogické dráhy pravděpodobně nejspíše uvítá metodickou podporu a průpravu. Nicméně vzhledem k tomu, že projekt bude reflektovat nejnovější trendy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, bude přínosný a žádoucí i pro akademické pracovníky s předchozí pedagogickou průpravou a mnohaletými zkušenostmi. Ve svých důsledcích se projekt dotkne také vysokoškolských studentů, kteří využijí přímo výsledky projektu - metodicky propracované předměty, které jejich vyučující v závěru projektu uvedou do praxe.
Účastníci projektu si sami na sobě prakticky vyzkouší, jak konstruktivistické přístupy ve výuce fungují, neboť metodika vzdělávacího programu bude na konstruktivistických principech postavena. Bude připravena část prezenční i distanční, aby si účastníci projektu vytvořili zcela konkrétní představu, jak se konstruktivismus v obou těchto formách výuky promítá. V prezenční části vzdělávacího programu se účastníci projektu seznámí s interaktivními metodami prezenční výuky, budou vedeni k řešení problémů, práci ve skupině, diskusi, sdílení zkušeností a reflexi. Distanční část vzdělávacího programu bude organizována jako tutorovaný on-line kurz, v metodice se opět promítnou konstruktivistické přístupy, pouze forma bude distanční s důrazem na maximální interaktivitu.
Vzdělávací program bude promyšleně s využitím průběžné zpětné vazby motivovat účastníky k úspěšnému dokončení projektu. Průběžný monitoring a hodnocení účastníků ze strany metodiků/lektorů bude mít především charakter pozitivní motivace k další práci. Úspěšný absolvent vzdělávacího programu obdrží na závěr osvědčení.

Přínos projektu

Hodnocení kvality českých univerzit v rámci evropských projektů a certifikací, jako např. ESMU Benchmarking 2006, ECTS Label aj., odhaluje mimo jiné výrazné slabé stránky ve studijní oblasti. Základní problémy současné vysokoškolské výuky:
- v centru vyučování stojí učitel, základem jsou přednášky,
- inovace pedagogických postupů není řízena, moderní přístupy vznikají spontánně a spíše náhodně,
- absence jasných společných modelů vyučování a učení.
Dosavadní zařazení konstruktivistické pedagogiky do výuky na vysokých školách v ČR je sporadické a spíše náhodné, přestože je vnímáme jako velmi vhodný model vzdělávání v současné společnosti. Pedagogický konstruktivismus bere v úvahu relativitu světa kolem nás a vychází z předpokladu, že poznání a porozumění světu si musíme vystavět ve vlastním vědomí a jednotlivé fragmenty, které poznáváme, si zařazujeme do již vytvořených smysluplných mentálních struktur. Proto v metodice moderní výuky hraje významnou roli konstruktivistická reflexe dosavadní zkušenosti, aktivizace vlastních znalostí a názorů, podpora vnitřní motivace studentů, předkládání problematických zadání, důraz na užitečnost a potřebnost vytvoření si vlastního názoru, získání daného poznatku pro život.
Tento projekt seznámí akademickou veřejnost s možnostmi konstruktivistické pedagogiky efektivním způsobem a přinese účastníkům zcela konkrétní náměty pro okamžité využití v praxi. Podpoření toho projektu z veřejných zdrojů vnímáme jako významný a potřebný impuls pro nastartování rozsáhlých změn na všech partnerských vysokých školách a postupně v celé ČR.
Největší a zcela konkrétní přínos spatřujeme v praktické části projektu, kdy si učitelé v rámci konzultací se zkušenými lektory na konstruktivistických principech metodicky rozpracují jeden semestrální předmět nebo jeho část. Po skončení projektu jim bude tento upravený předmět sloužit jako příklad a vzor, podle kterého lze s úspěchem navrhnout úpravy dalších předmětů.
Zároveň bude tento projekt impulsem pro řadu dílčích změn, které obohatí výuku jednotlivých účastníků projektu o moderní didaktické postupy a strategie. Pro jednotlivé účastníky projektu bude významným přínosem možnost reflektovat svou dosavadní pedagogickou praxi z pohledu moderní pedagogické teorie a přehodnotit svůj přístup k pedagogické práci na vysoké škole.

Aktualizováno: 2.12. 2010 17:06:35